หน้าแรกพระเอเซีย / 首页亚洲网 เข้าสู่ร้านค้า/进入商店 สินค้าในร้าน / 本店产品
ค้นหาพระเครื่อง / 搜索聖物:
พระรอด พิมพ์ใหญ่ กรุวัดมหาวัน ลำพูน(帕洛 大模 完美大日 啷奔省)

สร้างประมาณ พ.ศ. ๑๒๐๐ ผู้สร้างคือ พระนางจามเทวี ราชธิดาของพระจ้ากรุงละโว้(ลพบุรี)ผู้ซึ่งครองทศพิธราชธรรมอย่างเคร่งครัด เช่นนี้ จึงเป็นที่โสมนัสของ ๒ ฤาษี คือ สุกกทันต์ฤาษี และวาสุเทพฤาษี เพื่อเป็นการเสริมสร้างพระเกียรติให้กับพระนาง จึงใช้วิชาอาคมของท่านสร้างพระรอด จนเป็นที่กล่าวขานมาถึงทกวันนี้ (กว่า ๑ ,๓๐๐ ปีมาแล้ว) พระรอด เป็นชื่อที่เรียกผิดเพี้ยนมาจาก พระนารอท หรือ พระนารทะ ซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นพระนามสำคัญอันปรากฏให้เห็นในตำนานพุทธศาสนา หลายครั้งหลายครา เช่น เป็นพระนามของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง ใน บทอาฎาฎิปริต เป็นพระนามของพระโพธิสัตว์ ใน พรหมนารทชาดก และนามของบุตรพระโพธิสัตว์ ใน นิบาตชาดก เป็นต้น นอกจากนี้แล้วยังปรากฎในคัมภีร์ของพรามณ์

พระรอด นับได้ว่าเป็นเพชรน้ำเอกของนครหริภุญชัย เป็นพระเครื่องคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดลำพูนที่มีอายุการสร้างกว่า ๑๐๐๐ ปี " วัดมหาวัน" เป็นหนึ่งในสี่พระอารามหลวงที่สำคัญยิ่ง โดย "พระนางจามเทวี" ผู้ครองนครหริภุญชัยได้โปรดให้สร้างขึ้นไว้เมื่อ พ.ศ.๑๒๒๓ ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองลำพูน นับเป็นพระอารามแห่งเดียวที่มีการขุดพบปฏิมากรรม

ของขลังขนาดเล็กที่เต็มไปด้วยความอลังการจากฝีมือช่างยุคนั้นพุทธลักษณะของพระรอด เป็นศิลปแบบลพบุรียุคต้น เป็นพระเครื่องเนื้อดินเผามีสีแดง สีเหลือง สีขาวนวล และสีเขียวคราบแดง

พระรอด วัดมหาวัน มีพระพุทธศิลป์เป็นยุคสมัยทวาราวดี ประทับนั่งปางมารวิชัยและขัดเพชรบนฐานบัว ๒ ชั้น ด้านหลังขององค์พระเป็นปรกโพธิ์เรียงตั้งแต่หัวเข่าขององค์พระขึ้นเป็นซุ้มครอบองค์พระ จำนวนใบโพธิ์และเอกลักษณ์ของ ก้านโพธิ์ที่ชัดเจนในแต่ละพิมพ์จะมีจำนวนไม่เท่ากัน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพระรอดในแต่ละพิมพ์

การขุดหาพระรอดมีกันหลายครั้งหลายหน จนประมาณครั้งมิได้ เท่าที่สืบทราบมีดังนี้

- การพบกรุพระรอดในสมัยเจ้าหลวงเหมพินธุไพจิตร เมื่อปี ๒๔๓๕ - ๒๔๔๕

พระเจดีย์มหาวันชำรุดทรุดโทรมและพังทลายลงมาเป็นส่วนมาก ดังนั้น เจ้าเหมพินธุไพรจิตร จึงดำริให้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระเจดีย์ขึ้นใหม่ โดยการสร้างสวมครอบองค์เดิมลงไป ส่วนเศษปรักหักพังที่กองทับถมกันอยู่นั้น ได้จัดการให้โกยเอาไปถมหนองน้ำซึ่งอยู่ระหว่างหอสมุดของวัด โอกาสนั้นได้พบพระรอดเป็นจำนวนมากมายภายในกรุพระเจดีย์มหาวัน พระรอดส่วนหนึ่งได้รับการบรรจุ กลับคืนเข้าไปในพระเจดีย์ตามเดิม อีกส่วนหนึ่งมีผู้นำไปสักการบูชา และส่วนสุดท้ายได้ปะปนกับสร้างกรุและ เศษดินทรายจมอยู่ในหนองน้ำดังกล่าว


- การพบพระรอดในกรุสมัยเจ้าหลวง อินทรยงยศ ประมาณปี ๒๔๕๑

ครั้งนั้น เจ้าหลวงอินทรยงยศ ได้พิจารณาเห็นว่า มีต้นโพธิ์ขึ้นแทรกตรง บริเวณฐานมหาวัน และรากชอนลึกลงไปภายใน องค์พระเจดีย์มหาวัน ทำให้มีรอยร้าว ชำรุดหลายแห่ง จึงให้ช่างรื้อฐานรอบนอกพระเจดีย์ออกเสีย แล้วปฏิสังขรณ์ใหม่ การกระทำครั้งนี้พบพระรอดซึ่ง เจ้าเหมพินธุไพจิตรรวบรวม บรรจุไว้ในคราวบูรณะครั้งใหญ่ จำนวน ๑ กระเช้าบาตร ( ตะกร้าบรรจุข้าวตักบาตร ) จึงได้นำมาแจกจ่ายแก่บรรดาญาติวงศ์ ( เจ้าหลวงจักรคำ ขจรศักดิ์ ผู้เป็นบุตร ในสมัยนั้นยังเป็นหนุ่ม ก็ได้รับพระรอดจากเจ้าพ่อไว้เป็นจำนวนมาก และเป็นมรดกตกทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ ) ทั้งได้จัดพิธีสร้างพระรอดรุ่นใหม่ขึ้นบรรจุไว้แทน ส่วนฐานพระเจดีย์ที่ปฏิสังขรณ์ใหม่นั้นก็ขยายกว้างขึ้นกว่าเดิม

การขุดหาพระรอดในฤดูแล้ง นับแต่สมัยปฏิสังขรณ์มหาวันเจดีย์เป็นต้นมา นับวันยิ่งมีผู้ศรัทธาเลื่อมใสในคุณวิเศษของพระรอดอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น เพราะคุณวิเศษของพระรอดเป็นมหัศจรรย์อย่างสูงแก่ผู้มีไว้สักการบูชา จึงมีผู้พากันมาขุดหา พระรอดภายในบริเวณอุปจารของวัด ตรงบริเวณที่เคยเป็นแอ่งน้ำ ได้พระรอดขึ้นมาเป็นจำนวนมาก ต่อไปก็ขยายบริเวณการขุดออกไปอย่างกว้างขวางทั่วอุปจารของวัด และได้กระทำติดต่อกันมานานปีจนกลายเป็นประเพณีกลายๆ ของชาวลำพูน คือ ระหว่างเดือน ๔ ถึงเดือน ๖ ของทุกปี จะมีชาวบ้านมาขุดหาพระรอดกันในวัดมหาวัน จนพื้นที่ของวัดเต็มไปด้วยหลุมบ่อ ทางวัดจึงห้ามการขุด

- การขุดพบพระรอดปี ๒๔๙๘ เนื่องจากมีการปฏิสังขรณ์กุฏิเจ้าอาวาสวัดมหาวัน

ในการขุดดินเพื่อลงรากฐานการก่อสร้างด้านหน้าและใต้ถุนกุฏิ พบพระรอดประมาณ ๒๐๐ องค์เศษ ทุกองค์จัดว่าเป็นพระรอดที่เนื้องามทั้งสิ้น มีวรรณะผุดผ่องงดงามยิ่งนัก และมีหลายพิมพ์ทรงแทบจะไม่ซ้ำกันเลย ได้เริ่มขุดในเดือนมกราคม สิ้นสุดในเดือนสิงหาคม (นอกจากพระรอดแล้ว ยังขุดได้พระเครื่องสกุลลำพูนอีกหลายชนิด เช่น พระคง พระบาง พระเลี่ยง พระสาม พระสิบ พระสิบสอง พระงบน้ำอ้อย พระกล้วย พระกวาง และพระแผ่นทอง เป็นต้น)

- ต่อมามีการขุดพบพระรอดในปี ๒๕๐๖

ทางวัดมหาวันได้เริ่มการรื้อ พระอุโบสถเพื่อปฏิสังขรณ์ พบพระรอดประมาณ ๒๐๐ องค์เศษ ภายใต้พื้นพระอุโบสถนั้น พระรอดจำนวนหนึ่งมีผู้นำมาจำหน่ายในกรุงเทพฯ ในราคาสูงมาก ส่วนมากเป็นพระชำรุดและเนื้อไม่จัด ยิ่งกว่านั้น บางองค์ที่พระพักตร์ชัดเจน จะมีลักษณะพระเนตร พระนาสิก พระโอษฐ์โปนเด่น ๖ นิ้ว

พระรอดได้ขุดพบที่วัดมหาวัน พุทธศิลป์อยู่ในยุคกลางของสมัยหริภุญไชย ( ลำพูน ) อาณาจักรหริภุญไชย สร้างขึ้นราวต้นศตวรรษที่ ๑๓ -๑๔ เป็นอาณาจักรของ กลุ่มชนมอญโบราณ ทางภาคเหนือของประเทศไทย นับถือพระพุทธศาสนาหินยาน ใช้ภาษาบาลีจดคำสอนทางศาสนา ได้มีการกำหนดอายุและ ศิลปะพระรอดว่า สร้างในสมัยกษัตริย์จามเทวี เป็นยุคต้นของสมัยหริภุญไชย มีศิลปะสมัยทวารวดี

ในทางพุทธศิลป์แล้ว พระรอดน่าจะมีอายุอยู่ในช่วงหลังสมัยทวาราวดี รูปแบบของพระรอดคือประทับพระบาทสมาธิเพชร ( ท่านั่งขัดเพชร ) ในสมัยทวาราวดีสร้างพระพุทธรูปนั่งขัดหลวมและหงายฝ่าพระบาทกางออก และไม่ปรากฏพระพุทธรูปนั่งขัดเพชรในศิลปะทวาราวดี พระพุทธรูปนั่งขัดเพชรเป็นแบบอย่างเฉพาะของพระพุทธรูปอินเดียฝ่ายเหนือ ( มหายาน ) พระพุทธรูปและพระเครื่องในลำพูนได้ปรากฏศิลปะสมัยต่างๆ รวมอยู่หลายสมัย คือ สมัยทวาราวดี ลพบุรี แบบหริภุญไชย พุกาม อู่ทองและสมัยล้านนา

พระรอด วัดมหาวัน มีทั้งหมด ๕ พิมพ์ คือ

๑ . พระรอด พิมพ์ใหญ่
๒ . พระรอด พิมพ์กลาง
๓ . พระรอด พิมพ์เล็ก
๔ . พระรอด พิมพ์ต้อ
๕ . พระรอด พิมพ์ตื้น

พิมพ์ใหญ่
พิมพ์กลาง
พิมพ์เล็ก
พิมพ์ต้อ
พิมพ์ตื้น

 

ในอดีตสีพระรอดที่สวยจะต้องเป็นพระรอดสีเขียว มีความคมชัดในทุกรายละเอียด แต่ในปัจจุบันสีไม่ใช่เครื่องชี้วัดความสวยงามและ ความสูงค่าขององค์พระรอด ต้องดูที่ความสวยงามทั้งองค์เท่านั้น สีของพระรอด มีประมาณ ๔ สี คือ

๑ . พระรอดสีขาว เนื่องจากพระรอดเป็นพระที่สร้างจากเนื้อดิน ซึ่งเชื่อว่าเป็นดินในจังหวัดลำพูนหรือจังหวัดใกล้เคียง มีสีขาว เป็นเนื้อดินที่สะอาดและละเอียด จนมีคนเข้าใจว่ากรรมวิธีการนวดดินนั้น น่าจะผ่านการกรองผ้าขาวจนกระทั่งไม่มีสิ่งเจือปนใดๆ ทั้งสิ้น บางท่านสันนิษฐานว่า อาจจะเป็นดินที่ขุดได้จากดินที่ตกตะกอนในธารน้ำไหลภายในถ้ำ จึงสะอาดและไม่มีสิ่งเจือปนใด ๆ ทั้งสิ้น พระรอดสีขาว ควรจะเป็นพระที่อยู่ในบริเวณเตาเผาที่ไม่ถูกความร้อนมากเท่าที่ควร เนื้อพระจึงเป็นสีขาวเพราะไม่สุก และไม่แกร่งเท่าพระรอดสีอื่นๆ จึงมีขนาดค่อนข้างใหญ่ แต่มักจะไม่คมชัดเท่าที่ควร

๒ . พระรอดสีแดง เป็นพระรอดที่เผาสุกเรียบร้อยแล้ว จึงมีขนาดเล็กลง กว่าพระรอดสีขาว มีความคมลึกและชัดเจนเช่นพระรอดสีอื่นๆ

๓ . พระรอดสีเหลือง เป็นพระรอดที่เผาได้แกร่งกว่าพระรอดสีแดง จึงมีขนาดขององค์พระเล็กกว่า พระรอดสีแดงเล็กน้อย ตามทฤษฎีจะมีความคมลึกและชัดมากกว่าพระรอดสีแดง

๔ . พระรอดสีเขียว เป็นพระรอดที่มีความแข็งแกร่งมากที่สุด มีการหดตัวเล็กลงจากพระรอดสีเหลือง มีความคมชัดที่สุดในจำนวนพระรอด เนื่องมาจากการหดตัวเมื่อเกิดความร้อนจัด เพราะความแหลมคมจึงอาจทำให้พระรอดสีเขียวดูไม่ล่ำสันเท่ากับพระรอดสีแดงและสีเหลือง

นอกจากนี้พระรอดสีเขียวยังมีสีเขียวที่แตกต่างกันไปเป็นลำดับ จากพระรอดสีเขียวคาบเหลือง เป็นพระรอดสีเขียว และเป็นพระรอดสีเขียวเข้ม จนมีขนาดเล็กที่สุดคือ พระรอดสีเขียวเข้มจนเกือบดำ

 
พระรอด พิมพ์ใหญ่ กรุวัดมหาวัน ลำพูน(帕洛 大模 完美大日 啷奔省)
พระรอด พิมพ์ใหญ่ กรุวัดมหาวัน ลำพูน(帕洛 大模 完美大日 啷奔省)
พระรอด พิมพ์ใหญ่ กรุวัดมหาวัน ลำพูน(帕洛 大模 完美大日 啷奔省)
พระรอด พิมพ์ใหญ่ กรุวัดมหาวัน ลำพูน(帕洛 大模 完美大日 啷奔省)
 
รายละเอียดพระเครื่อง /产品详容
ผู้ช่วยสื่อสาร การซื้อขายระหว่างประเทศ / 通信助理国际贸易
(Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999)

พูดเขียนภาษาต่างประเทศไม่เป็นไม่เป็นไร เราเป็นสื่อให้ แค่คุณก๊อปปี๊ [Link สีแดง / 连接] ข้างล่างนี้ส่งมาที่ ผู้ช่วยสื่อสาร การซื้อขายระหว่างประเทศ
(Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999) เราจะสื่อสารให้ครับ

想购请圣物但不会泰语没问题, 只要您把以下红色的 [Link / 连接] 复制, 送到 通信助理国际贸易 :
(Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999) 里, 加为好友 一定会帮得了您
Copy Link / 复制连接 : http://www.praasia.com/shop_product.php?product_id=19871
ID สินค้า / ID 商品 : 19871  | Line ID : gadimobile | WeChat ID :
ชื่อพระเครื่อง / 产品名 : พระรอด พิมพ์ใหญ่ กรุวัดมหาวัน ลำพูน(帕洛 大模 完美大日 啷奔省)
ชื่อพระ【名稱】: Phra Rod Mahawan
สภาพ 【狀態】: 极美,十分完美
วัด【佛寺】: Mahawan
พุทธคุณ【功效】: 转运
人缘
财运
无懈可击
生意,买卖,交易
平安
人緣 招贵人
避免
招財 吸财
官位、学业、事业
婚姻、感情、人缘
财富:正财、横财、财禄
健康:治病、平安、亲人健康、家内和谐
避黴運
解降頭
ราคา / 价格 : 20000000 Baht
สถานะ / 状况 : ให้เช่า / 出售
ชื่อร้าน / 店鋪名稱 : Gad.LPMoon
เบอร์โทรติดต่อ / 電話 : 0849117176   
ที่อยู่ / 地址: พาขวัญ ลุนาวัน
103/48 Summer Garden ตึก ดาหลา
ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด19 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
11120

Pakhwan Lunawan
103/48 Summer garden , Dalha
Chaengwattana-Pakkred Soi 19 , Pakkred , Nonthaburi,
11120
จำนวนผู้เช้าชม / 游客: 144 คน (วันที่ลงประกาศ / 发布日期 12-02-2024 04:51:45 )
วันที่เปิดร้านค้า / 开店日期: 09 February 2024
ต่ออายุวันที่ล่าสุด / 最后次会员续期申请日期: 12 February 2024
วันสิ้นสุด / 结束日期: 11 February 2025 (เหลืออีก / 剩下 236 วัน / 天)
วิธีการชำระเงิน / 如何付款 :
ชื่อบัญชี / 帐户名称: พาขวัญ ลุนาวัน
ธนาคาร / 银行名称 : กรุงเทพ
สาขา /分行 : บางกรวย
เลขที่บัญชี / 帐户号码: 208-0-99152-0
ประเภทบัญชี / 帐户类型: ออมทรัพย์
อื่น ๆ / 其他 :
ชำระสินค้านี้ผ่าน Paypal / 付款: ร้านนี้ยังไม่เปิดระบบ Paypal / 本没有注册paypal (สมัคร 注册)
ความเชื่อถือร้านค้านี้/ 本店的信用与服务态度分数:
คะแนนรวม / 总分数 1060 | Comment 0
 
ระบบส่งข้อความ 2 ภาษา / 送消息2种语言翻译系统
โหวต / 评论 : พระรอด พิมพ์ใหญ่ กรุวัดมหาวัน ลำพูน(帕洛 大模 完美大日 啷奔省) )
รายงานผลโหวตพระนี้ / 投票系統佛牌真-假区
ระบบโหวตนี้จะแสดงผลโหวตและเหตุผลที่โหวตเท่านั้น สำหรับข้อมูลผู้โหวตทางทีมงานได้มีการบันทึกไว้ เพื่อป้องกันผู้ที่มาช่วยดูพระให้ หากมีการโหวตว่าเก๊จนพระเครื่องนี้
มีคะแนนไม่ถึง 0% ระบบจะทำการลบสินค้านี้ทันที แต่หากผู้ที่โหวตมั่ว ๆ จะมีการตรวจสอบและหากมีเจตนาที่ไม่ดีจะมีการดำเนินการระงับหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกทันที
投票系統佛牌真-假只能展示投票的报告结果和理由 总台中心团队员将会把所有关于员会投票的报告结果和理由记录 为了保护别人知道是哪位会员来帮测看牌和投票
如果本尊佛牌被投票假牌度的分数低于 0% 系统将会自动删除掉本尊佛牌 如果是会员乱投票 将被调查,如是故意, 将快被暂时冻洁或是被取消会员权 如果还确定您的佛
100 คะแนน / 分数
พระเก๊ / /假牌 ไม่แน่ใจ / 不确定 พระแท้ / 真牌
หากท่านคิดว่าพระเครื่องของท่านเป็นพระแท้แน่นอน ควรทำการแนบใบการันตีพระจากศูนย์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
如果还确定您的佛牌是正牌,必需把各地的认正佛牌中心出的认正佛牌书传来,以增加可靠性
เข้าสู่ระบบ / 登录
username / 帐号 : password / 密码 : ลืมรหัสผ่าน / 忘记密码 
ความคิดเห็นของการให้คะแนน / 投票分数的意见
สินค้าอื่น ๆ ในร้าน Gad.LPMoon / 店的其它产品
  ID :19871
ให้เช่า / 出售
144
  ID :19870
ขายแล้ว / 已出售
131
  ID :19869
ขายแล้ว / 已出售
181
  ID :19868
ขายแล้ว / 已出售
133
  ID :19867
ขายแล้ว / 已出售
127
  ID :19866
ขายแล้ว / 已出售
184
  ID :19865
ขายแล้ว / 已出售
177
  ID :19864
ขายแล้ว / 已出售
138
  ID :19863
ให้เช่า / 出售
182
  ID :19862
ขายแล้ว / 已出售
204
  ID :19861
พระผงดวงเศรษฐี หลวงปู่หมุน ปี 2543 (สวย แชมป์)
名稱: 帕蓬杜昂塞蒂 LP.Moon
高僧: LP.Moon
年期: 佛历 2543 年
佛寺: Wat Wan Jan
ขายแล้ว / 已出售
173
เข้าสู่ร้าน Gad.LPMoon / 进入商店